Speedybee ESC V2 u. V2.1 Problem mit Bidirektionalen Filtern